226_  

درخواست حذف این مطلب
من اگر روزی مادرم بمیرد!(با خونسردی کامل بیانش میکنم!) برایش گریه نمیکنم! گریه که میکنم ولی بخاطر احساساتی بودنمه ، نه بخاطر اینکه مادرم مرده! همه مادرها که بهشت زیر پاشون نیست! هست؟!+تنهایی یعنی این! همین که هزاران نفر باشند و تو از همه شان متنفر باشی... من بیمار نیستم!! ...شاید هم هستم.،،این گاها خود پسندی،این گاها حس نفرت از خود و کم بینی.این گاها متنفرشدن از دوست.این گاها بزرگ دیدن دوست...این حس های متناقض و ناپخته...براستی که من بیمارم...این ح

ادامه مطلب